Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold.
Søkeren må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.

Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære finansinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Kommunen kan gi startlån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

Det er Kristiansund kommune som tar imot og behandler søknader om startlån.

Besøksadresse:    Kristiansund servicekontor, Langveien 19, 6508 Kristiansund

Postadresse:        Kristiansund servicekontor, Postboks 178, 6501 Kristiansund

Telefon:               71574000

Saksbehandler:  Jorunn Berthelsen jorunn.berthelsen@kristiansund.kommune.no

Forskrift om startlån fra Husbanken (lenke til: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-12-273)

Søknadsskjema

Samtykkeskjema

Øvrige opplysninger finnes på www.husbanken.no

 

 

 

Publisert av Vibeke Grønvik. Ansvarlig Vibeke Grønvik. Sist endret 02.10.2014 14:52
Fant du det du lette etter?